Regulamin

 

I.  Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4.  Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Anada.pl;

5.  Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod Anada.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6.  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy Anada.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II.  Postanowienia ogólne

2.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: Anada.pl.

2.2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.  Sklep internetowy, działający pod adresem: Anada.pl, prowadzony jest przez Anada Kids Agnieszka Położyńska, Ignacego Łukasiewicza 11, 03-657 Warszawa (Polska), NIP: 8442067991, zwaną dalej Anada Kids

2.4.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b)  warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c)  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d)  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

2.5.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Anada.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III.  Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1.  Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową Anada.pl, dokonać wyboru produktów, oraz podejmować kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

3.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

3.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

3.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wysłania zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

3.11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

IV.  Dostawa

4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD, listem poleconym lub paczką Poczty Polskiej, lub korzystając z usługi Paczkomaty Inpost..

4.3. Koszty dostawy podane są na stronie: Wysyłka. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.

4.4. Termin realizacji dostawy podany jest na stronie każdego produktu oraz na stronach pokazywanych podczas składania zamówienia.

 

V.  Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

5.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem bankowym na numer konta bankowego podany w e-mailu po złożeniu zamówienia,

b) przelewem elektronicznym wybranych banków w systemie IAI Pay.

c) za pobraniem- płacąc u kuriera lub listonosza gotówką podczas odbierania towaru.

 

VI.  Prawo do odstąpienia od umowy

6.1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 30 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

6.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas korzystając z formularzy dostępnych na stronie Anada.pl lub pisemnie na adres prowadzącego sklep Anada.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

6.3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6.4. Po poinformowaniu Sklepu o odstąpieniu od umowy proszę odesłać nam zwracane produkty na adres: Anada Kids, Ignacego Łukasiewicza 11, 03-657 Warszawa (Polska), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

6.5. Zwrot kosztów może zostać wstrzymany do momentu dostarczenia przez Państwa zwracanych produktów zgodnie z punktem powyżej.

6.6. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów mogą Państwo znaleźć na stronie. Zwroty i reklamacje.

6.6. W przypadku skorzystania z metod zwrotu opisanej na stronie o której mowa powyżej ponosimy kosztu zwrotu wysyłanych do nas produktów. W przypadku chęci skorzystania z innych form zwrotu, prosimy o dokonanie zwrotu na własny koszt.

 

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. Anada Kids jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do prowadzącego Sklep korzystając z formularzy dostępnych na stronach Sklepu lub na adres e-mail: kontakt@anada.pl. Anada Kids zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. Anada Kids podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Anada Kids o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-mail: kontakt@anada.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronach Sklepu.

8.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

8.5. Anada Kids zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

IX.  Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

9.1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9.2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Anada Kids a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Anada Kids a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Anada Kids.

9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

 

X.  RODO

10.1.RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

10.2.Anada Kids może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i pozyskuje te dane od Klientów wyłącznie w powyższym celu oraz do informowania o ofercie sklepu internetowego Anada.pl w tym powiadamiania o nowościach, promocjach i interesujących produktach, a także w celu kontaktu bezpośredniego naszych pracowników z Klientem.

10.3.Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa i archiwizowane (do czasu odwołania zgody). Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia, ponieważ bez tych danych nie może zostać zawarta umowa kupna- sprzedaży.

10.4.Dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych oraz dostawcom usług transportowych, wyłącznie w celu realizacji celów wymienionych w pkt. 10.2

10.5.Każdemu Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.6.Administratorem danych osobowych jest: Anada Kids Agnieszka Położyńska z siedzibą w Warszawie, ul. Łukasiewicza 11, NIP 844 206 7991. Anada Kids zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Anada Kids jako Sklep nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Klienci mogą kontaktować się mailowo pod adresem: agnieszka.polozynska@anada.pl

 

XI.  Program lojalnościowy

11.1.Zasady: Warunkiem otrzymania punktów i rabatów za zakupione towary jest posiadanie konta w sklepie www.anada.pl. Klienci niezarejestrowani w sklepie tracą przywilej zbierania punktów w programie lojalnościowym. Każdy klient zakładający konto w sklepie www.anada.pl zgadza się na udział w programie.

11.2.Uczestnicy programu lojalnościowego otrzymują punkty za towary zakupione w sklepie internetowym, za zaakceptowaną przez obsługę opinię zakupionego towaru oraz za zapis do newslettera.

11.3.Każde 1 zł wydane w sklepie ma równowartość 1 punktu, każda zatwierdzona opinia produktu ma równowartość 3 punktów, jednorazowy zapis do newslettera ma równowartość 10 punktów.

11.4.Wszystkie punkty są gromadzone na koncie klienta w sklepie. Punkty na konto klienta naliczane są po opłaceniu oraz odebraniu zamówienia.

11.5.Każde 10 punktów zebrane na koncie klienta to 1 zł do wykorzystania w sklepie. Przykład: Aby zakupić produkt o wartości 50 zł klient musi uzbierać 500 punktów.

11.6.Zebrane punkty na koncie nie podlegają wymianie na gotówkę. Można je jedynie wymienić na produkty w sklepie internetowym www.anada.pl lub na darmową dostawę.

11.7.Nie można dokonywać zakupu jednego towaru częściowo za punkty i częściowo za gotówkę.

11.8.Rabaty uzyskane w programie lojalnościowym nie łączą się z kodami zniżkowymi dostępnymi w sklepie.

11.9.Organizator ma prawo anulować zamówienia gdy zauważy nieprawidłowości w procesie naliczania punktów i próby nieuczciwych transakcji.

11.10.Zebrane punkty konta klienta można wykorzystać przy kolejnym zamówieniu. Należy pamiętać, że nie można stworzyć zamówienia, które posiada produkty tylko i wyłącznie opłacane przez punkty. Aby móc zakupić produkt za punkty należy mieć w koszyku przynajmniej jedną rzecz opłacaną złotówkami czy to w formie przelewu czy pobrania.

11.11.Towary zakupione za punkty podlegają zwrotowi jak normalne produkty z asortymentu sklepu. Kiedy klient dokona zwrotu towaru zakupionego za punkty, wrócą one automatycznie na jego konto.

11.12.Sklep Anada.pl zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu oraz zawieszenia i zakończenia programu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel